Kalite Belgelerimiz

AB Onaylı Çiftlik Sertifikası

Çiğ Süt satışı yapmak isteyen işletmelerin öncelikle Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına sahip olması, sonrasında ise somatik hücre ve toplam bakteri analizlerinin mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olması gerekmektedir.
Her sene Tarım Bakanlığın tarafından ziyaret edilerek, Avrupa Birliği standartlarına göre süt üretimi yapıp yapamadığımız kontrol edilmektedir.
Avrupa Birliği Onaylı çiftliklerin sütleri AB ülkelerine çiğ olarak ihraç edilebilme ve AB ülkelerinde çiğ olarak tüketilebilimektedir.

Hastalıktan Arı İşletme

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda Tüberküloz, Brusella, Mavidil gibi insan ve hayvan sağlığı açısından riskli hastalıklar görülmektedir. 2010 yılı itibarı ile Avrupa Birliği ile T.C. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ortak proje başlatarak ülkemizdeki hayvancılığı daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir hale getirmek için Hastalıktan Ari İşletme sertifika programına başlamışlardır. Proje kapsamında, işletmeler 6 ayda bir  tam teşekküllü sağlık taramasından geçirilir, bağımsız laboratuvarlar tarafından her hayvandan alınan kanlar analiz edilir, tüm sonuçlar temiz çıktığı taktirde işletme “Hastalıktan Ari İşletme Belgesi” almaya hak kazanır..

ISO:22000 Kalite Belgesi

ISO 22000 Standardı’nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır. Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi seçimi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları kapsamaktadır.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkılar, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin seçimi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim aşamalarını, son muhafaza ve sevkiyat dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmıştır. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) Sistemi bu yaklaşımlardan birisidir. Çeşitli ülkelerin ilgili resmi organları ve ulusal standart kuruluşları HACCP Sistemi’ne yönelik önemli düzenlemelere gitmişler ve standartlar yayımlamışlardır. 

Çiğ Sütün Arzı Belgesi

Sadece yetkili merciden izin almış süt üreten hayvancılık işletmesinde üretilen çiğ sütün arzına izin verilir. Son tüketiciye arz edilecek olan inek veya manda çiğ sütleri Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip Brusellozdan ve Sığır Tüberkülozundan ari süt sığırı işletmelerinden elde edilir. Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 °C’nin altındaki sıcaklıklara soğutulur ve nakil sırasındaki sıcaklığı 4 °C’yi geçemez. Son tüketiciye arz edilecek çiğ süt işlenemez, dondurulamaz, herhangi bir bileşeni ayrılamaz, bir bileşen eklenemez, separatörden geçirilemez, farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamaz veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulamaz.

WhatsApp'a Geç
Merhaba nasıl yardımcı olabilirim?